« NodakJack Sunday

YOKEL HUMOR!

by Jack Sunday

Hyuk, Hyuk, Hyuk.